Kedy je v Nitre občan dôležitý pre poslanca, alebo čo bude s parkovaním?

Máte pocit, že vás poslanci v mestskom zastupiteľstve nezastupujú podľa vašich očakávaní?

Či áno, alebo nie to som sa rozhodol zistiť zaslaním zdanlivo jednoduchej otázky poslancom na emaily dňa 12.5.2016 a chcel som zároveň vedieť, či poslanci mestského zastupiteľstva v Nitre ignorujú alebo neignorujú občana a či im je dobrý obyvateľ Nitry len tesne pred voľbami alebo si ho vážia počas celého obdobia a berú ho ako voliča, ktorý im dal mandát a ktorý chce aj zodpovedať počas 4 rokov ich pôsobenia na svoje otázky.

Zákon o obecnom zriadení v § 25 ods. 7 hovorí jasne, že občan má právo žiadať od ktoréhokoľvek poslanca v svojej obci (meste) informácie o jeho činnosti. Poslanec je povinný na takú žiadosť reagovať a občana informovať. Aby som to špecifikoval presne zákon hovorí citujem :

Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

Zaslal som teda všetkým 31 poslancom MsZ  v Nitre email tohto znenia cituje :

Dobrý deň prajem, chcel by som Vás ako poslanca MsZ požiadať o vyjadrenie kedy bude mesto Nitra riešiť parkovanie na sídliskách (poprosím o uvedenie termínu riešenia). Ďalej Vás chcem poprosiť aj o informáciu akým spôsobom chce mesto Nitra riešiť problém parkovania a či sa obyvatelia dočkajú riešenia a prípadného schválenia v roku 2016. Vopred Vám ďakujem za odpoveď a poskytnutie informácie.

Čo sa týka odpovede čakal som do 22.5.2016 čo je 10 dní a dnes som sa rozhodol zverejniť odpovede tých pár poslancov, ktorí si dali tú „námahu“ a povedali, či napísali občanovi pravdu o tom ako a či vôbec mesto Nitra má záujem riešiť problém s parkovaním na sídliskách.

Poslanci MsZ v Nitre a ich odpovede :

1. Ing. Milan Burda (odpoveď emailom) :

 1. Proces je podľa môjho názoru pomalý napriek tomu, že prednostu neustále urgujem. V každom prípade som zástancom toho, aby parkovanie na sídliskách formou rezidentských kariet zabezpečilo mesto vlastnými silami, teda nie formou OVS na koncesionára. Je jasné, že aj keď sa zavedie systém rezidentského parkovania (ideálne by bolo spustiť ho najneskôr 1.10.2016), nevyrieši to  úplne nedostatok parkovacích miest.
 2. Preto musíme tento rok vybudovať min. 1 parkovisko na ul.Murániho a  každý ďalší rok min jedno(napr. na Považskej nad krytom CO alebo medzi ul. Dunajská a Zvolenská pri Považskej ulici). Hľadáme aj miesto  Na Hôrke za bytovými domami, tu je situácia akútne zlá.
 3. Nadzemné garáže sú z dôvodu ceny nereálne. Občania nie sú ochotní sa na ich financovaní podieľať akoukoľvek  čiastkou, aspoň väčšina.

Po urgovaní prednostu MsÚ dostal pán poslanec Burda od p.Kršiaka email tohto znenia citujem :

Pripravil som do diskusie tento návrh na uznesenie….nakoniec nebol predložený v diskusii…lebo, že ho mám predložiť ako riadny materiál do MsZ.

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Nitre ukladá prednostovi MsÚ

 1. Zriadiť pracovnú skupinu za účelom spracovania materiálov vo veci zavedenia regulácie parkovania v obytných súboroch mesta Nitry (Klokočina, Čermáň, Diely, Chrenová) s postupom nasledovných krokov:
 • Vylúčiť parkovanie nákladných vozidiel a úžitkových vozidiel v obytných súboroch

Zámer:

V obytných súboroch zriadiť Zóny zákazu státia pre nákladné vozidlá (nad 3,5t), prípadne vodidlá s určenou nadrozmernou dĺžkou (napr. dodávkové vozidlá N1 dlhšie ako 5m, traktory, autobusy a pod.) s časovým obmedzeným od 18.00 hod. do 08.00 hod..

Návrh riešenia:

Zriadenie zón zákazu státia nákladných vozidiel a určenie zákazov vjazdu nákladných vozidiel nad stanovenú dĺžku do obytných zón s cieľom zamedzenia parkovanie nákladných vozidiel, autobusov a traktorov v obytných súboroch a zamedzenie parkovania pre dodávkové vozidlá v určených zónach.

Cieľ:

Týmto riešením by bolo zamedzené parkovanie určených vozidiel v jednotlivých obytných súboroch s tým, že by sa vytvorili / vyčlenili parkovacie miesta pre vozidlá kategórie N1 v týchto zónach, pričom pre ostatné vozidlá by platil zákaz státia.

 • Vyznačiť parkovacie miesta vodorovným dopravným značením

Zámer:

Obnovou vodorovného značenia na parkovacích miestach jeho správnym vyznačením sa získajú parkovacie miesta, nakoľko niektorí vodiči vedome resp. nevedome pri parkovaní zaberajú väčšiu plochu ako 1 parkovacie miesto.

Návrh riešenia:

Vyznačiť alebo obnoviť vodorovné dopravné značenie parkovacích miest. Pri rekonštruovaných, prípadne súvisle opravených komunikáciách sa odporúča použiť plastové vodorovné značenie, ktoré má podstatne dlhšiu životnosť ako klasické dopravné značenie s farbou.

 • Upraviť podmienky vyhradzovania parkovacích miest pre určené kategórie žiadateľov (napr. pre osoby so zdravotným postihnutím a pod.)
 • Využiť voľné kapacity parkovacích miest nákupných centier mimo času ich obchodnej prevádzky
 • Regulovať parkovanie vozidiel v obytných súboroch zavedením rezidenčného parkovacieho systému podľa trvalého pobytu obyvateľov
 1. Vyčísliť predpokladané náklady na spracovanie projektovej dokumentácie osadenia dopravného značenia a následne na realizáciu zvislého a vodorovného dopravného značenia

2. Ing. Miloš Dovičovič (odpoveď emailom) :

Termín riešenia parkovania na sídliskách v našom meste nepoznám. VMČ dostali od referátu dopravy a CH MsÚ požiadavku o nomináciu do komisie k príprave návrhu koncepcie pre reguláciu parkovania v obytných súboroch. VMČ č.4 nominoval pp. Ajdariovú, Tekeliovú a Hollého. Na rokovaní som navrhoval, aby sa náš výbor pokúsil sformulovať svoje stanovisko, ktoré by menovaní v komisii presadzovali. K tomu neprišlo.

3. MUDr. Daniel Hecht (odpoveď cez sociálnu sieť) :

Bohužiaľ nemám žiadne informácie, ak budem niečo vedieť, budem Vás informovať. Parkovanie sa ani podľa mňa riešiť tak skoro nebude, aj keď primátor povedal, že sa to bude riešiť vlastnými silami. Problém parkovania sa dá vyriešiť len formou parkovacích domov a to primátor odmietol.

4. František Hollý (odpoveď telefonicky) :

Pán poslanec Hollý ma kontaktoval telefonicky a informoval ma o pripravovanej úprave VZN č. 4/2009 o parkovaní na území mesta a to, že v obytných súboroch by sa mali zriadiť Zóny zákazu státia pre nákladné vozidlá (nad 3,5t), prípadne vodidlá s určenou nadrozmernou dĺžkou (napr. dodávkové vozidlá N1 dlhšie ako 5m, traktory, autobusy a pod., ďalej vytesniť vozidlá N1 aj pod 5 m podľa navrhnutých kritérií) s časovým obmedzeným od 18.00 h. do 08.00 hod.. Samozrejme všetky úpravy VZN musia byť konzultované s odborníkom pre dopravu, aby nedošlo v prípade schválenia úpravy VZN napadnutiu prokurátorom. Možno sa stretne pripravovaný návrh s nevôľou niektorých skupín obyvateľov, ale VZN je už pripravená a je načase niečo začať konkrétne riešiť. Ďalej je potreba razantnejšie riešiť dlhodobo odstavené autá (vraky). Pán poslanec má viacero návrhov na úpravy tejto VZN, dúfajme, že sa to podarí presadiť.

5. Mgr. Ján Greššo (odpoveď osobne) :

Mesto v súčasnosti nemá vypracovanú žiadnu koncepciu riešenia parkovania.

6. Ing. Peter Koštál, PhD. (odpoveď telefonicky) :

VMČ č.7 zriadilo pracovnú skupinu za účelom spracovania materiálov vo veci zavedenia regulácie parkovania v obytných súboroch mesta Nitry (Klokočina, Čermáň, Diely, Chrenová) a bude sa snažiť navrhnúť a riešiť, čo najšetrnejšie opatrenia, pre niektoré sociálne vrstvy obyvateľov nakoľko podľa názoru poslanca Košťála nie každý obyvateľ má na to zaplatiť si parkovacie miesto.

7. Ing. Martin Nemky (odpoveď cez sociálnu sieť) :

Čo sa týka parkovania v meste Nitra nadniesol som potrebu riešenia na mestskom zastupiteľstve a na mestskej rade, primátor mesta sľúbil vytvoriť skupinu pozostávajúcu z odborníkov čiže boli by tam zastúpené mesto, Okresný úrad, Polícia a ďalší, ktorí by vypracovali koncepciu parkovania v meste Nitra. Ale podrobnejšie informácie o tom v akej fáze je riešenie parkovania nemá ani súčasný viceprimátor mesta Nitra.

8. Mgr. Petra Ajdariová (odpoveď cez sociálnu sieť) :

Jediné, čo viem momentálne napísať, že z každého VMČ sa mali určiť dvaja traja zástupcovia, ktorí budú učastní na tvorbe parkovacej koncepcie. To je zatiaľ všetko…a áno, súhlasím už pred rokom nám bolo sľubované, že dostaneme na zastupiteľstve návrhy, ako tento problém riešiť a nič.

9. RNDr. Marta Rácová (odpoveď emailom) :

MsÚ, ref. dopravy a CH –  príprava návrhu koncepcie pre reguláciu parkovania v obytných súboroch   a žiadosť o určenie členov, ktorí budú v spolupráci s ref. dopravy a MK pripravovať návrh koncepcie. VMČ č.4  navrhuje členov Mgr. Ajdariovú, Mgr. Tekeliovú a Hollého.

VMČ č.4 poverilo týchto poslancov pri príprave koncepcie presadzovať tieto zmeny  vo VZN  č. 4/2009 o parkovaní na území mesta :

 • Zjednosmernenie ulíc  tam kde to nenaruší plynulosť premávky a zvýši výrazne počet parkovacích miest
 • Vylúčenie parkovania dodávok a nadrozmerných motorových vozidiel   na sídlisku
 • § 5 bod 3a a 4a – upresniť druh dokladu
 • Zahrnúť onkologických pacientov medzi občanov , ktorí budú mať právo o vymedzenie parkovacieho miesta
 • § 5 bod 11 doplniť písmeno d/ zneužívanie parkovacích miest /myslí sa tým zvýhodňovanie rodinných príslušníkov, preparkovaním občana ZŤP a tým uvoľnenie miesta vo večerných hodinách rodinnému príslušníkovi/
 • § 2 bod 3 písm a/  – vypustiť tento bod   /zostanú tam parkovacie miesta pre osobné autá/

10. Jozef Slíž : 

Pán poslanec mi zaslal email, že je PN, aj keď som ho nenašiel vo svojej pošte, čo sa ospravedlňujem, pretože bol poslaný z emailovej adresy ( prezident@cfknitra.sk ) môže sa stať, že som ho nechtiac zmazal, ale po publikovaní tohto článku mi poslal scan odpovede a zároveň sa mi vyjadril, že jediné riešenie je budovanie nových parkovísk na úkor verejnej zelene prípadne zjednosmernenie niektorých ulíc, ale samozrejme po vzájomnej diskusii s občanmi.

11. Dpt. Ivan Gavalovič : Bez odozvy poslanec NEMAL ZÁUJEM odpovedať.

12. Ing. Miroslav Gut : Bez odozvy poslanec NEMAL ZÁUJEM odpovedať.

13. MUDr. Jozef Hasilla, PhD.: Bez odozvy poslanec NEMAL ZÁUJEM odpovedať.

14. Ing. Miloslav Hatala : Bez odozvy poslanec NEMAL ZÁUJEM odpovedať.

15. Ing. Janka Buršáková : Bez odozvy poslanec NEMAL ZÁUJEM odpovedať.

16. Štefan Klačko : Bez odozvy poslanec NEMAL ZÁUJEM odpovedať.

17. Mgr. Renáta Kolenčíková : Bez odozvy poslanec NEMAL ZÁUJEM odpovedať.

18. Doc. Ing. Anton Kretter, PhD. : Bez odozvy poslanec NEMAL ZÁUJEM odpovedať.

19. MUDr. Jozef Marko : Bez odozvy poslanec NEMAL ZÁUJEM odpovedať.

20. Ing. Miroslav Mikulášik : Bez odozvy poslanec NEMAL ZÁUJEM odpovedať.

21. Ing. Ľubomír Moravčík : Bez odozvy poslanec NEMAL ZÁUJEM odpovedať.

22. Ing. Peter Oremus, PhD. : Bez odozvy poslanec NEMAL ZÁUJEM odpovedať.

23. PhDr. Anna Šmehilová, PhD. : Bez odozvy poslanec NEMAL ZÁUJEM odpovedať.

24. Ing. Štefan Štefek : Bez odozvy poslanec NEMAL ZÁUJEM odpovedať.

25. Mgr. Lívia Šumichrastová : Bez odozvy poslanec NEMAL ZÁUJEM odpovedať.

26. Mgr. Dominika Tekeliová : Bez odozvy poslanec NEMAL ZÁUJEM odpovedať.

27. PhDr. Ľuboš Török, PhD. : Bez odozvy poslanec NEMAL ZÁUJEM odpovedať.

28. Doc. Ing. Jozef Trandžík, PhD. : Bez odozvy poslanec NEMAL ZÁUJEM odpovedať.

29. Doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD. : Bez odozvy poslanec NEMAL ZÁUJEM odpovedať.

30. PhDr. Ján Vančo, PhD. : Bez odozvy poslanec NEMAL ZÁUJEM odpovedať.

31. Pavel Varga : Bez odozvy poslanec NEMAL ZÁUJEM odpovedať.

Po obdržaní odpovedí od 1/3 poslancov MsZ v Nitre som musel skonštatovať asi jedno. Mesto Nitra v súčasnej dobe len pripravuje koncepciu riešenia parkovania na sídliskách (už dlhodobo niekoľko rokov) o ktorej podrobnostiach väčšina poslancov nevie nič, alebo len veľmi málo na to, aby informovali svojich voličov. Takže ako vždy bez koncepcie, bez diskusie, bez odbornosti, bez prípravy a bez zjavného komplexného riešenia mesto chystá alebo skôr nechystá niečo, čo by sa bytostne malo dotknúť všetkých obyvateľov mesta, ale termín nikto nevie alebo radšej nechce povedať. Či sa vedenie mesta skutočne postaví k problému riešenia parkovania na sídliskách, tak ako by sa malo postaviť moderné mesto a ako povedal aj prezident SR p.Kiska Nitra je „smart city“, ale k riešeniu problémov s parkovaním sa stavia akoby ani neexistoval, alebo s postojom však to vydrží do ďalších komunálnych volieb a potom môžeme opäť nasľubovať aj hory, doly – voliči opäť naletia.

Záver môjho článku obsahuje jediné konštatovanie, aké nádeje môžeme vkladať do súčasného vedenia mesta, keď z 31 poslancov si našlo čas mi odpovedať 10 poslancov, čo je číslo, ktoré vystihuje záujem a prístup k občanom počas celého volebného obdobia. Odporúčam nabudúce zvážiť koho voliť pokiaľ 2 roky po voľbách nestojíme za odpoveď 2/3 poslancom, ktorí týmto ukázali aká je ich priorita ako poslanca MsZ, či hájiť záujmy občanov a odpovedať im na ich podnety a otázky, alebo hájiť vlastné záujmy z pozície moci, ktorú im voliči zverili.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.