Najvyšší Kontrolný Úrad – protokoly z kontroly mesta Nitry v rokoch 2013 a 2016

Čo sa týka pravidelných kontrol, ktoré vykonával Najvyšší Kontrolný Úrad (ďalej len NKÚ) v rámci hospodárenia mesta Nitry každé 3 roky, my ako obyvatelia mesta sme neboli vždy a o všetkom informovaní od vedenia mesta a MsÚ ako vlastne tieto kontroly dopadli. Aj preto som ako “zvedavý” občan požiadal o zaslanie protokolov o výsledku kontroly stavu verejných financií a majetku v meste Nitra za roky 2012 a 2015. Skúsim tieto obsiahle protokoly zhrnúť pre nás bežných občanov do pár bodov. Predmetom kontrol bol rozpočet mesta, záverečný účet mesta, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami,nakladanie s majetkom mesta, plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol a vnútorný kontrolný systém.
Kontrolou v roku 2016 boli zistené porušenia viacerých všeobecne záväzných právnych predpisov, budem citovať tie, ktoré si myslím, že by vás mohli zaujímať :

 • zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, keď štatutárny orgán nezabezpečil, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy, keď mesto v dvoch prípadoch pri poskytnutí dotácií porušilo finančnú disciplínu, tým, že poskytlo finančné prostriedky nad rámec oprávnenia,
 • zákona o verejnom obstarávaní tým, že mesto nepredložilo podklady k stanoveniu hodnoty zákazky, keď v jednom prípade časovo a vecne súvisiace zákazky rozdelilo,

V roku 2015 hospodárilo mesto na základe schváleného rozpočtu vrátane rozpočtu rozpočtových organizácií s rozpočtovými zdrojmi vo výške
47 903 030,00 eur. Schválený rozpočet mesta bol v priebehu roka upravený 51 rozpočtovými opatreniami, čo predstavovalo 880 položiek, z toho 13 rozpočtových opatrení (497 položiek) bolo schválených uzneseniami MZ a 38 rozpočtových opatrení (383 položiek) bolo schválených primátorom mesta. V roku 2015 poskytlo mesto 214 dotácií zo svojho rozpočtu na základe VZN o dotáciách v celkovej sume 473 379,05 eur, ktoré boli prerozdelené do piatich cieľových oblastí. Najväčší podiel z poskytnutých dotácií (87,95 %) smeroval do oblasti športu.

 • Z rozpočtu mesta bola v roku 2015 poskytnutá dotácia príjemcovi – športový klub FC Nitra, a. s.. Účelom dotácie bola úhrada výdavkov a energie v roku 2015. Zmluva o poskytnutí dotácie č. j. 204/2015/OŠMaŠ (ďalej len “zmluva“) bola uzatvorená 16.02.2015 na sumu 90 000,00 eur. K vyúčtovaniu boli predložené aj výdavky za energie za obdobie december 2014 v sume 10 780,66 eur (plyn 4 794,72 eur, el. energia 5 579,79 eur, voda 406,15 eur), čím mesto nepostupovalo v zmysle čl. III ods. 4 zmluvy, podľa ktorého príjemca predkladá účtovné doklady vystavené za náklady vzniknuté v roku 2015. Príjemca bol v kontrolovanom období registrovaný pre DPH, ako platca DPH mal nárok na odpočet DPH na vstupe za príslušné zdaňovacie obdobie, preto DPH na vyúčtovaných dokladoch nebolo možné považovať za náklad. Podľa ustanovenia § 19 ods. 2 zákona o dani z príjmu DPH nie je oprávneným výdavkom. Príjemca predložil vyúčtovanie za energie v celkovej výške 112 687,28 eur s DPH. Suma bez DPH predstavovala výšku 93 906,06 eur, z toho 80 % oprávnených výdavkov za energie v zmysle ustanovenia § 3 bod 7 VZN o dotáciách tvorilo sumu 75 124,80 eur. Z uvedených dôvodov mal prijímateľ nárok na preplatenie iba tejto sumy. Nedostatočnou kontrolou vyúčtovania poskytnutej dotácie a nevyzvaním príjemcu na vrátenie neoprávnene čerpanej dotácie nekonalo mesto ako poskytovateľ v súlade s ustanovením § 12 bod 4 VZN o dotáciách. Poskytnutím verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia mesto týmto postupom porušilo finančnú disciplínu vo výške 14 875,20 eur v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, čím došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov.

 

 • Bezpečnostné opatrenia na vybraných priechodoch pre chodcov v meste Nitra
  Predmetom obstarávania pri dvoch zákazkách bola inštalácia asymetrického nasvietenia a napojenie do existujúcej siete verejného osvetlenia na vybraných priechodoch pre chodcov:

  – prvá zákazka riešila bezpečnostné opatrenia na šiestich priechodoch pre chodcov. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená správcom verejného osvetlenia na základe obhliadky miesta vo výške 29 000,00 eur bez DPH. Mesto 06.11.2015 zaslalo trom uchádzačom výzvu o predloženie ponuky k uvedenej zákazke. Cenovú ponuku predložili všetci traja uchádzači. Mesto ponuky vyhodnotilo 12.11.2015 a s úspešným uchádzačom 20.11.2015 uzatvorilo zmluvu o uskutočnenie prác v celkovej cene 28 956,67 eur bez DPH (34 748,00 eur s DPH).

  – druhá zákazka riešila bezpečnostné opatrenia na troch priechodoch pre chodcov. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená správcom verejného osvetlenia na základe obhliadky miesta vo výške 18 750,00 eur bez DPH. Mesto 26.11.2015 zaslalo trom uchádzačom výzvu o predloženie ponuky k uvedenej zákazke. Cenovú ponuku predložili všetci traja uchádzači. Mesto ponuky vyhodnotilo 02.12.2015 a s úspešným uchádzačom 07.12.2015 uzatvorilo zmluvu o uskutočnenie prác v celkovej cene predmetu zmluvy 18 575,00 eur bez DPH (22 290,00 eur s DPH).Obidve zmluvy boli uzatvorené v zmysle súťažných podkladov, avšak pri obidvoch zákazkách chýbala v spise k verejnému obstarávaniu dokumentácia k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky. Kontrolnej skupine NKÚ SR bol dodatočne predložený list z 24.09.2015 s názvom „Zápis o vykonaní prieskumu trhu formou tvaromiestnej obhliadky stavby“, v ktorom bolo konštatované predpokladané rozpätie nákladov na realizáciu štandardného priechodu v rozpätí 4 – 6 tisíc eur a priechodu s LED gombíkmi 8 – 11 tisíc eur. V predloženom liste nebolo uvedené množstvo a druh použitého materiálu a rozpisu prác, potrebných k realizácii zákazky. Spôsobom akým bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky mesto nepostupovalo v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie použité ako výzva na súťaž posiela na uverejnenie. Ak sa uverejnenie takéhoto oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase začatia postupu zadávania zákazky.
  Zároveň tým, že tieto zákazky spolu vecne a časovo súviseli, mesto nepostupovalo v súlade s ustanovením § 5 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky pod finančné limity podľa uvedeného zákona.

 

 • Na účte 042 – Obstaranie DHM – na tomto účte sa nachádzali PD (projektové dokumentácie) v sume 329 299,56 eur, ktoré boli obstarané pred
  12 – 18 rokmi. Z dôvodu zmeny legislatívy, funkčného využitia neboli použiteľné v schvaľovacom procese pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia, nadobudli iba informatívny charakter pre potreby nových zámerov v daných lokalitách. Podľa vyjadrenia odboru investičnej výstavby a rozvoja mesta v roku 2012 bol vypracovaný zoznam PD s odporúčaním na ich vyradenie z vyššie uvedených dôvodov.

Celý protokol z kontroly NKÚ v roku 2016 –  TU

Čo sa týka kontroly v roku 2013 predkladám jedno zo zistení :

 • V roku 2012 bola z rozpočtu mesta poskytnutá dotácia športovému klubu Hokejový klub Nitra, a.s. v sume 26 000,00 EUR, na základe dvoch zmlúv:
  – zmluva o poskytnutí dotácie c.j. 950/2012/OŠMaŠ zo dna 30.03.2012 v sume 13 000,00 EUR,
  – zmluva o poskytnutí dotácie c.j. 1649/2012/OŠMaŠ zo dna 20.07.2012 v sume 13 000,00 EUR.
  Účelom dotácie bolo pokrytie výdavkov na činnosť vrcholového športu. Príjemca dotácie vyúčtoval každú poskytnutú dotáciu samostatne, v súlade s prílohou c. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie. Z dokladov predložených príjemcom dotácie mestu na základe zmluvy č.j. 1649/201/OŠMaŠ bolo zistené, že vyúčtovanie bolo príjemcom dotácie predložené v sume 15 036,00 EUR (výška poskytnutej dotácie: 13 000,00 EUR). K vyúčtovaniu dotácie poskytnutej mestom boli príjemcom predložené doklady ohľadne kúpy dvoch hráčov, ktoré boli uskutočnené na základe dvoch zmlúv o prestupe hráčov, každá v sume 6 000,00 EUR (spolu 12 000,00 EUR). Kúpa hráčov za účelom prestupu nebola súčasťou rozpočtu, ktorý tvoril povinnú prílohu žiadosti o poskytnutie dotácie. Obsahom vyúčtovania boli aj odmeny pre hráčov v sume 1 882,00 EUR, ktoré boli v súlade s predloženým rozpočtom. Rozdiel v sume 1 154,00 EUR bol príjemcom dotácie použitý ako príspevok na ubytovanie pre piatich hráčov, pričom k vyúčtovaniu príspevkov na ubytovanie neboli priložené faktúry alebo doklady o poskytnutých službách. Príspevky na ubytovanie neboli uvedené v položkovitom členení rozpočtu. Hráčom boli vyplatené v hotovosti len na základe výdavkových pokladničných dokladov. Kontrolou bolo zistené, že príjemca použil dotáciu v sume 11 118,00 EUR na úhradu výdavkov, ktoré neboli uvedené v predloženom rozpočte.
 • ešte pre doplnenie kontrola v roku 2013 zistila aj nasledovné :Počas výkonu kontroly nepredložilo mesto kontrolnej skupine NKÚ SR dokumentáciu z vykonaného verejného obstarávania. Mesto tým, že neevidovalo všetky doklady a dokumenty z použitého postupu verejného obstarávania a neuchovávalo ich päť rokov od uplynutia lehoty viazanosti ponúk, nekonalo v súlade s ustanovením § 21 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.Takže už vtedy mesto podvádzalo, ale teraz to robia sofistikovanejšie. 😉

Celý protokol z kontroly NKÚ v roku 2013 –  TU

Čo dodať na záver sú veci o ktorých sa bez kontroly NKÚ nikdy nedozvieme a aj zvýšeným verejným záujmom a dianie v meste môžeme usledovať aj z pozície občanov čerpanie verejných financií z mestského rozpočtu, lebo tí ktorí by to mali ustriehnuť niektoré porušenia v tichosti tolerujú.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.