Parkovacie domy na Klokočine – vízia, alebo podsúvanie informácií v pravidelných intervaloch?

Téma parkovacích domov na Klokočine je riešená v pravidelných intervaloch v mestskom zastupiteľstve, samozrejme stále bez zmeny a vytúženého riešenia už niekoľko rokov. Tie isté lokality, väčšinou tie isté podmienky malý záujem a dokonca raz sme tu mali aj spoločnosť EEI, ktorá rieši parkovanie v Košiciach, ale s obrovskou vlnou nevôle obyvateľov. Zhrniem tu pár faktov, ktorými sú materiály z mestského zastupiteľstva za obdobie 7 rokov s tým, že stále ide o tú istú pesničku len pod inou kapelou aj keď kapelník je už tretie obdobie ten istý 😀 .

Rok 2009

Materiál, ktorý predkladal do MsZ primátor Dvonč dňa 7.5.2009 a v tomto prípade išlo o prenájom štyroch parciel a to nasledovne :

1. Parcela č. 7588 ohraničená ulicami Pražská, Borodáčova, Benkova a Jurkovičova. Táto lokalita bola aj vďaka petícii občanov zamietnutá. :

2.  Druhá lokalita na predpokladanú výstavbu parkovacieho domu bola plánovaná na parcele č. 7487/1 ohraničená ulicami Mikovíniho, Čajkovského a Partizánska. Malo ísť o výstavbu 3-podlažného objektu hromadných garáží s predpokladanou kapacitou 240 parkovacích miest so záberom 2193 m2 s možnosťou doplnenia služieb motoristom napr. umyváreň.

3. Tretia lokalita bola plánovaná na parcele č. 7392/1 bola ohraničená ulicami Hviezdoslavova a Čajkovského. Predpokladala sa výstavba dvojpodlažného parkovacieho domu s kapacitou 120 parkovacích miest so záberom cca 1426 m2 s možnosťou doplnenia služieb motoristom napr. umyváreň.

4. Štvrtá lokalita s ktorou sa rátalo pre výstavbu parkovacieho domu bola na parcele 7261/47 ohraničená ulica Jedlíkova a Kmeťova. Predpokladala sa výstavba dvojpodlažného parkovacieho domu s kapacitou 84 parkovacích miest so záberom cca 400 m2 s možnosťou doplnenia služieb motoristom napr. umyváreň.

No tak toto bola iniciatíva, ktorá aspoň podľa mne zaslaných podkladov začala už v roku 2009 v zápisnici z MsZ , ktorá hovorí aj o petícii občanov na 1. lokalitu ohraničenú ulicami Pražská, Borodáčova, Benkova a Jurkovičova. Následne po vyňatí 1. lokality MsZ schválilo prenájom ďalších troch lokalít na vybudovanie hromadných garáží a mohli sa začať pripravovať súťažné podmienky.

Rok 2010

Mestské zastupiteľstvo v Nitre na zasadnutí konanom dňa 7.5.2009 prerokovalo návrh na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Nitry (hromadné garáže) a uznesením číslo 112/2009-MZ schválilo prenájom časti parciel formou obchodnej verejnej súťaže víťazovi OVS.

Vyhlásenie súťaže sa realizovalo  tri krát. Dva krát sa do súťaže nikto neprihlásil.

Dňa 11.05.2010 bolo opäť uznesením č.238/2010- MR schválené zabezpečiť realizovanie verejnej obchodnej súťaže podľa schválených súťažných podmienok. Predmetom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len OVS) je prenájom počas výstavby a následne odpredaj novovytvorených pozemkov v katastrálnom území Nitra, vo vlastníctve mesta Nitry zapísaných na liste vlastníctva č. 3681 a to:

 • časť pozemku parcela č.7487/1 – ostatná plocha o výmere 35 534 m2 z toho prenájom 2 193 m2 počas výstavby garáží
 • časť pozemku parcela č. 7392/1 – ostatná plocha o výmere 6 410 m2 z toho prenájom  1 426 m2  počas výstavby garáží
 • časť pozemku parcela č. 7261/47 – ostatná plocha o výmere 7 220 m2 z toho prenájom 1 100 m2  počas výstavby garáží

Predmetné pozemky  budú prenajaté za účelom výstavby objektov hromadných garáží počas doby výstavby, maximálne na 2 roky, za nájomné vo výške 0,15 €/m2/rok v zmysle VZN č. 21/2009 o hospodárení s majetkom mesta Nitry, súčasne bude uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve a po kolaudácii stavby bude pozemok odpredaný víťazovi súťaže. V prípade ak nedôjde ku kolaudácii stavby v lehote stanovenej v súťažnom návrhu podľa bodu 11, bude od tejto doby zvýšené nájomné na 20 €/m2/rok.

Dňa 4.6.2010 bola  vyhodnotená obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľností podľa súťažných podmienok. Ponuka bola predložená iba jedna  a bola schválená ako víťazná.

Ponuku predložila spoločnosť EEI s. r. o. Bratislava.

Ponúknutá kúpna cena pozemku : 65,45 €/m2 vrátane DPH.

Dňa 9.9.2010 bol predložený do zastupiteľstva materiál, v ktorom bol schválený prenájom vyznačených parciel spoločnosti EEI. Tak a to bol prvý a druhý pokus, keď najprv žiadny záujemca a na tretí pokus náhodou zrovna EEI, spoločnosť, ktorá vyvolala riešením parkovania vlnu nevôle u obyvateľov Košíc v roku 2016. Ale zjavne si aj táto firma dala dve a dve dohromady a nakoniec od tejto investície odstúpila, údajne preto, že medzi ľuďmi nebol záujem.
Aj keď môžem dnes vedeniu mesta vyčítať, že dňa 15.12.2016 sa do MsZ predložil materiál, kde tvrdil prednosta, že zmluvu s prípadným investorom si ošetrili zmluvnými pokutami a pritom už 23.11.2010 bola podpísaná zmluva so spoločnosťou EEI, kde bola definovaná zmluvná pokuta jasne cituje :
Budúci predávajúci (mesto) má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000 EUR za každý aj začatý mesiac, počas ktorého je budúci kupujúci v omeškaní so získaním právoplatného stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia budúcich stavieb.
Ale keďže sme bohaté mesto, ktoré môžu investori naťahovať aj dva roky a samozrejme Nitra je tak ústretová,že zmluvnú pokutu odpustíme v dodatku k zmluve a spoločnosť EEI spokojne opúšťa Nitru s urobeným prieskumom a so zistením, že ľudia nechcú platiť za parkovanie v hromadných garážach, keď to majú zadarmo pred domom.

Rok 2014

A prešli 4 roky a akoby náhodou bolo tesne pred voľbami, alebo opätovne išlo o to vytvoriť medzi občanmi dojem, že problém s parkovaním chytilo mesto pevne do rúk, to znamená ukázať, že kompetentní nespia a pracujú na odstránení problému s parkovaním na Klokočine. Síce dňa 23.1.2013 bol podpísaný dodatok k zmluve o odstúpení EEI od pôvodnej zmluvy o prenájme a zámere výstavby hromadných garáží, ale myslím si, že mesto Nitra malo dosť času vyhlásiť novú súťaž, ale počkalo si až do 15.5.2014 kde predložilo do MsZ materiál – Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodno verejnej súťaže (v podstate identický materiál s tým z roku 2010 až na drobné doplnenia). Dokonca aj pani poslankyňa Rácová správne poznamenala, že túto myšlienku riešilo MsZ už v roku 2010 tak prečo sa k nej vracia až teraz.
Takže opäť MsZ schválilo „staro-nový“ návrh súťažných podmienok a poverilo prednostu MsÚ vyhlásením a realizáciou súťaže.
Ono aj vyhlásenie primátora po odsúhlasení týchto podmienok pre súťaž stojí za zamyslenie citujem Nitra24 :

„My vytvárame priestor na to, aby súkromný investor prišiel, postavil parkovací dom a nám platil nájomné za plochu. A ja sa nestarám o to, či on to bude mať využité, alebo to nebude mať využité. To je jeho problém. Nám to pomôže odľahčiť parkovanie a on môže mať podnikateľský zámer. Mesto mu vytvorí podmienky. Keď sa to podarí, budem rád, keď sa to nepodarí, no žiaľ… Ale urobili sme znova pokus dostať to do hry a riešiť parkovanie na sídliskách,“

Ak sa tu robia len pokusy, ktoré zjavne nevychádzajú podľa predstáv občanov, tak potom vyzerá aj celá situácia s riešením parkovania na sídlisku Klokočina. Pokusy sa opakujú, len investor, ktorý by už začal aj niečo realizovať neprichádza a neprichádza, prečo asi?
A keďže opäť ten pokus postaviť na Klokočine hromadné garáže vyzeral zaujímavo, prihlásila sa zase až jedna firma do súťaže. A dokonca už tu boli aj vyjadrenia spoločnosti – Mark Empire z Levíc pre médiá ( vyjadrenie v článku ). No bohužiaľ aj tento záujemca skončil len v rovine teoretickej a garážový dom samozrejme do dnešného dňa neexistuje. Jedna strana hovorí, že kvôli petícii obyvateľov blízkeho domu a druhá strana hovorí o tom, že firma odstúpila od tohto zámeru z dôvodu nedostatku financií. Pravda bude asi niekde uprostred, pretože stavať niečo bez zjavného záujmu občanov a bez toho, že by vám mesto garantovalo ako investorovi naplnenie kapacity tejto hromadnej garáže bolo zdá sa reálnejšie.

Rok 2016

Tak aj v tomto roku občania evidujú opätovný pokus mesta o otvorenie ďalšej súťaže na výstavbu hromadných garáží. Do rokovania MsZ dňa 15.12.2016 opäť predkladá primátor materiál :

Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: „Prenájom časti nehnuteľností parc. „C“ KN č. 7487/1, 7392/1, 7261/47 vo vlastníctve Mesta Nitry kat. úz. Nitra, sídl. Nitra-Klokočina (hromadné garáže)“

Lokality zostávajú zase tie isté, podmienky zostávajú zase tie isté až na malé zmeny. Čo sa týka celej diskusie, ktorá odznela na tému hromadné garáže na Klokočine nech sa páči tu si môžete vypočuť celý zvukový záznam :

Po vypočutí tohto zvukového záznamu nás občanov napadne asi jednoduchá otázka, chce mesto naozaj riešiť parkovanie na sídliskách, alebo sa jedná len o víziu, ktorá sa v pravidelných intervaloch podsúva občanom?
Samotné uznesenie z MsZ zo dňa 15.12.2016 prinieslo ešte pár drobných zmien oproti prvotnému návrhu, ale to bolo asi tak všetko. Takže opäť nám zostáva len čakať, či naozaj k nejakej transparentnej súťaži vôbec príde, alebo či nebude celá súťaž šitá na mieru konkrétnej firme, ako si obyvatelia Nitry na to už viac menej zvykli, prípadne zase mesto odpustí zmluvnú pokutu náhodnému záujemcovi ako EEI, veď niekto je v pozícii, že si môže dovoliť aj takéto veci.
Každopádne zase je občan v neistote a zároveň v očakávaní, ale po prečítaní všetkých materiálov, ktoré som zhrnul v článku mám ja osobne pocit, že sa točíme stále v začarovanom kruhu, z ktorého mesto nemá záujem urobiť krok vpred, pretože sa za 6 rokov na predkladaných materiáloch až na drobné úpravy nič nezmenilo, taktiež po vypočutí slov primátora, nemám ten pocit, že by sa „bil ako lev“ za hromadné garáže tak ako za celoročné kúpalisko na Sihoti iste vie prečo.

Otázka na záver, ako dosiahne mesto Nitra aby prípadný investor mal naplnené kapacity áut v hromadných garážach?
Jedine formou spoplatnenia bežných parkovacích miest na sídlisku. Vyberiete si platené parkovacie miesto v hromadnej garáži ak budete mať možnosť parkovať zadarmo pred domom? Určite nie, ale ak si zaplatíte napr. rezidenčné parkovanie, ale nikto vám negarantuje parkovacie miesto, čo si vyberiete, asi radšej ten parkovací dom, kde za svoje peniaze dostanete vyhradené parkovacie miesto.
A ešte mi nedá nespomenúť jedno konštatovanie má problém s parkovaním len sídlisko Klokočina a sídlisko Chrenová nie ak sa uvažuje postaviť na Klokočine až tri parkovacie domy a na Chrenovej ani jeden?

Pre všetkých, ktorí by mali záujem prečítať si kompletné materiály z MsZ popísané v tomto článku t.j. zápisnice, uznesenia a zmluvy napíšte mi na email : paloobertas@gmail.com a viem vám ich obratom preposlať.

3 Replies to “Parkovacie domy na Klokočine – vízia, alebo podsúvanie informácií v pravidelných intervaloch?”

 1. Zaujimave zhrnutie. Ohladom druhej lokality robila podla mna prieskum minuly rok (2016) aj dalsia firma… mozno sa myslim ale domievam sa ze to nebolo ani EEI a ani nikto z Levic. Ich riesenie bolo najrozumnejsie – nemal to byt len parkovaci dom, ale mali tam byt aj ine obchody a sluzby. Urcite by tu bol zaujem o restauracie (kde sa da ist na klokocine najest – happy gril v kauflande :D), ja osobne by som uvital aj posilku a urcite by sa nasli ovela lepsie vyuzitia ako „autoumyvaren“ 😀 (tych je dost a su aj na klokocine) Toto je podla mna spravna cesta – naco robit 240 parkovacich miest?? Mne to pride nicim nepodlozene cislo. Tych miest staci podstatne menej (napr 120) + obchody a sluzby.
  Samozrejme ze strvta lokalita je blbost – to by som tiez chcel vediet ako na toto niekto prisiel.

  K otazke na zaver:
  Tym ze tu podsuvate takyto zamer ste uplne vedla. Ja som presvedceny, ze u ludi z okolitych domov by bol zaujem. Napr poznam ludi, ktori dokonca nebyvaju hned vedla, ale o ulicu dalej a miesto by si kupili. Samozrejme, ze nikto normalny nebude chodit kilomer z garaze domov. Monzo problem je v tom, ze tu nikto nevie povedat ludom jasne informacie a vsetko mi to pripada take zahmlene. Napr firma z Levic – v clanku sa pise “ Ľudia by mali za parkovanie v garážovom dome platiť približne 30 až 50 eur mesačne.“ – co je toto za sprostost??? Predsa 30 a 50 je rozdiel 66%. Je sakra rozdiel ze ci kupim kabat za 100 eur alebo za 166 eur. Dal by som 30 eur za parkovacie miesto – asi ano. Dal by som 50 eur – rozhodne nie. Je moznost si parkovacie aj kupit? – Nevieme…
  Aby som sa vyjadril jasne – keby si mam vybrat parkovanie zadarmo pred domom a parkovanie sa peniaze v krytej garazi (ktora je rozumne daleko od domu) tak si za to miesto urcite zaplatim! Tych par eur mesacne mne chybat nebude a oproti tomu – ked nastupim v lete do auta nebude v nom 60 stupnov, v zime ho nebudem 20 minut ometat od snehu, vzdy sa mozem spolahnut ze na mojom mieste zaparkujem, moze to odradit zlodejickov, ktory sa ulakomia na pneumatiky a pod. – ak vy o to nemate zaujem tak nekrituzujte ludi, ktori zaujem maju. Mozem to napisat este inak – ak o tom neviete, tak na klokocine jeden parkovaci/garazovy dom je. Mate pocit ze ziva prazdnotou, pretoze ludia mozu parkovat pred domom zadarmo?

  K zaznamu diskusie:
  No to je kabaret….Nemky – aky je rozdiel sa ide pytat…. a co je uz ozaj kompletne vyrajbany…oni nemaju potuchu co tam robia a co schavaluju….a zlodej-mafian Dvonc ze „drevena stena“ 😀 😀

  1. Zjavne ste nepochopili podstatu ja sa nebránim parkovacím domom, dokonca som rád, že tá iniciatíva sa opäť objavila len sa stále točíme roky dookola bez zjavného pohybu vpred a taktiež som narážal na to, že mesto takýmto spôsobom smeruje k spoplatneniu všetkých parkovacích miest. Je fajn ak by sa to vôbec zrealizovalo keby bolo viac takých ľudí ako Vy, ktorí nemajú problém zaplatiť za parkovacie miesto, ale otázka bude ich dosť a dobrovoľne na to, aby sa investorovi zaplnili kapacity? Všetky tieto informácie, čo som zhrnul v článku sú založené na konkrétnych faktoch a materiáloch a to, že moje osobné skonštatovanie na záver je môj subjektívny názor za to nemôžem. Celý článok bol o pravidelnosti predkladania materiálov do MsZ bez zjavného výsledku, ktorý by vhodne riešil problém s parkovaním na sídliskách v meste Nitra. O tom garážovom dome viem, ale tam má každý svoju samostatnú garáž, ktorú si môže uzamknúť tuto sa bavíme o parkovacích domoch, kde bude len parkovacie miesto pre majiteľov, ktorí si ho zaplatia, takže tak.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.