Parkovisko pri Olympii za 215 000 EUR priorita primátora, alebo ako sa dá zrealizovať investičná akcia do 2 týždňov

V Nitre delíme investičné akcie na priority a tie ostatné, aspoň to som si do istého času myslel. Až pokiaľ som si nevypočul zvukovú nahrávku zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 28.07.2016, kde primátor navrhol jeden z bodov zasadnutia dokonca ako prípad hodný osobitného zreteľa t.j. návrh samotného primátora, ktorý musí byť veľmi dôležitý. V tomto prípade sa jednalo o súvislú opravu parkoviska pri Olympii, kde aj podľa priloženej zápisnice , povedal primátor citujem zápisnicu :

Predložil som tento návrh, že toto parkovisko je v dezolátnom stave. Je to odstavné parkovisko pre AX to znamená vieme ho zrealizovať do výstavy AX. Zaslúžia si to aj obyvatelia v bytovom dome Olympia, návštevníci našej reštuarácie, športoviska a robíme všetky opatrenia, aby sme vyriešili pozemok pod touto stavbou, ktorý máme s Biskupským úradom, dovtedy to nemôžeme realizovať. Druhá vec je, aby sme zamedzili vstupu nákladným autám, čiže len odstavné parkovisko pre osobné autá. Cenu máme z troch zdrojov, malo by sa to zrealizovať za tieto prostriedky. Celý zvukový záznam k tomuto bodu tu :

 

Takže poďme si rozobrať niektoré detaily, ktoré primátor uvádzal.
1. Vyriešiť pozemok pod touto stavbou, ktorý máme s Biskupským úradom dovtedy to nemôžeme realizovať.

Spýtal som sa prednostu MsÚ ako je to s pozemkom a so súhlasom vlastníka pozemku, ktorý je pod parkoviskom, keďže primátor uvádzal, že bez súhlasu vlastníka pozemku nemôže oprava parkoviska začať dostal som túto odpoveď citujem :


Pokiaľ ide o vyjadrenie k Vášmu dotazu, mestu Nitra bol udelený zatiaľ súhlas zo strany vlastníka. Nájomná zmluva je v štádiu prípravy zo strany vlastníka, pričom nájomnou zmluvou chceme do budúcna ošetriť najmä to, aby mesto malo zákonnú a aj právnu istotu, že plocha bude využívaná v súlade so zámerom mesta a obyvateľov dotknutej časti Chrenovej. Samotná nájomná zmluva k realizácii SO nie je vôbec potrebná. K predmetnej zákazke však treba konštatovať, že k realizácii súvislej opravy nebol potrebný ani súhlas vlastníka, nakoľko ide len o opravu spevnenej plochy parkoviska (nie rekonštrukciu so zásahom do pozemku), ktorá je preukázateľne vo vlastníctve mesta.

Podľa môjho názoru primátor dával návrh, ktorý vlastne právne ani nemal overený a zastupiteľstvu hovoril niečo, čo vlastne nebola pravda.

2. Cenu máme z troch zdrojov, malo by sa to zrealizovať za tieto prostriedky a ja som dostal z MsÚ túto odpoveď citujem prednostu :

Nitrianska investičná s.r.o. realizovala proces elektronickej aukcie. Aukcie sa zúčastnili 2 uchádzači: Cesty Nitra a.s. a Eurovia SK a.s.. Víťazným uchádzačom bola spoločnosť Cesty Nitra a.s..

Cena bola z troch zdrojov, ale aukcie sa zúčastnili len dve firmy divné, či v Nitre ani nie?

Pri mojej žiadosti k tejto investičnej akcii som obdržal aj nasledujúce podklady :

Dodatočne doposlané :

K týmto podkladom zhrniem pár maličkostí, ktoré som si všimol po ich preštudovaní. Už na začiatku ste mali možnosť prečítať si, že toto bol návrh primátora, ktorý bol expresne schválený a ešte expresnejšie zrealizovaný. Už 28.7.2016 vedel primátor z troch zdrojov cenu 215 000 EUR tá sa samozrejme nemenila, ani pri podpise zmluvy, zápisnica zo zasadnutia MsZ bola podpísaná už 3.8.2016. Poverenie „konať“ pre Nitriansku investičnú bolo podpísané už 1.8.2016 a rozpočet od víťaznej firmy bol predložený už 5.8.2016. Čo sa týka rozpočtu podľa zmluvy má byť súčasťou zmluvy, ale nie je, do dnešného dňa na webe mesta je zverejnená len samotná zmluva bez rozpočtu, že by náhoda, alebo zámer? V preberacom protokole je uvádzaná záručná doba 24 mesiacov a v zmluve o dielo 60 mesiacov, niekde sa asi stala chyba tieto údaje by mali byť totožné.

A ideme k samotnej realizácii diela je pravidlom, že práce by sa nemali začať skôr ako sa podpíše zmluva, pokiaľ nie je uvedené inak. Ale v Nitre to nie je problém, pretože toto bol doslova akútny stav. Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 17.8.2016, ale práce začali už 9.8.2016 to znamená už dva dni po obdržaní rozpočtu víťaznej firmy, ktorý zdá sa nemal ani kto skontrolovať, pretože tam prišlo k zmenám o ktorých sa dozviete neskôr. Dňa 9.8.2016 pohotový občan nafotil už prebiehajúce práce a zverejnil to na sociálnej sieti :

sitkey-foto-z-9-8-2016-jpg1

fotka-z-9-8-2016

 Čo sa týka predošlého stavu parkoviska aj chodníku pri Olympii o tomto pojednáva článok z portálu Nitralive aj s fotkami :

parkovisko-chrenova-olympia-atleticky-stadion_02 parkovisko-chrenova-olympia-atleticky-stadion_04

No a poďme teda na to, čo ma vlastne zaujalo mimo toho, že keď primátor chce tak sa dá zrealizovať investičná akcia za 215 000 EUR do dvoch týždňov a niektoré akcie ako napríklad chodník pred kinom Lipa, alebo SO Bellovej ul. na Klokočine trvá ich vysúťaženie roky. Prečo je tomu tak, alebo či sa jedná o vyšší záujem nechám na uváženie občanov.
Tak a poďme si trochu rozobrať rozpočet ja to budem volať rozpočet č.1, pretože tento som obdržal od prednostu z MsÚ ako súčasť zmluvy o dielo, aj keď z nejakých záhadných okolností tento rozpočet nie je súčasť zverejnenej zmluvy aj keď sa tak v zmluve uvádza. V tomto rozpočte č.1 som zvýraznil červeno práce, ktoré neboli zrealizované. To znamená niekto robil rozpočet bez toho, aby sa reálne vedelo, čo všetko sa bude môcť robiť a čo nie, ale to sa v stavebníctve stáva. Celá táto akcia bola tak rýchlo zrealizovaná, že určite viacerým bolo až podozrivé koľké investičné akcie sa ťahajú roky a nedá sa a toto sa zbehlo do dvoch týždňov, takže som si dovolil trochu preskúmať podklady. Ale, aby som sa vrátil k zisteniu mňa ako občana, ktorý si vyžiadal rozpočet. V rozpočte č.1 som zistil, že neboli zrealizované práce, ktoré boli nacenené. Po mojich telefonátoch a žiadostiach na MsÚ, že prečo som dostal rozpočet, kde sú zahrnuté práce, ktoré neboli zrealizované som kontaktoval jedného z konateľov Nitrianskej Investičnej p.Pillaja a na moju otázku, či mi vie povedať niečo k rozpočtu k tomuto dielu, odpovedal do telefónu, samozrejme ešte skôr ako som mu povedal jednotlivé položky z rozpočtu on sám začal, že nebolo zrealizované toto a toto a rozpočet bol upravený, že vraj práce, ktoré neboli zrealizované boli vyhodené z rozpočtu a práce naviac boli zase do rozpočtu doplnené. Už tu som začal tušiť, že niečo nebude s „kostolným poriadkom“ aj keď mi p. Pillaj tvrdil, že je bežné ak pri stavebných prácach príde k zmenám v rozpočte, čo chápem. Dva dni som naháňal po MsÚ upravený rozpočet č.2, pretože ešte ani prednosta MsÚ ním nedisponoval a keď som sa konečne k nemu dostal moje zistenia boli nasledovné.
Aby bola výsledná suma dodržaná t.j. 179 166,66 EUR bez DPH tak sa menili niektoré jednotkové ceny,čo je podľa môjho názoru neprípustné (odstránenie asfaltového podkladu), v rozpočte č.1 bolo v položke „Vodorovná doprava vybúraných hmôt, Nakladanie sutiny na dopravné prostriedky, Poplatok za skladovanie“ uvedených 321,793 ton a zrazu sa to v rozpočte č.2 zmenilo na 849,125 ton a pribudla položka „Inžinierska činnosť pri realizácii diela“ t.j. odmena pre Nitriansku Investičnú v sume 166,66 EUR bez DPH a táto položka v pôvodnom rozpočte č.1 ani nebola.

Z technického hľadiska som požiadal o názor na rozpočet aj odborníka, ktorý robí stavebný dozor na pozemné komunikácie a jeho názor som zhrnul asi takto.
Celý rozpočet bol „poddimenzovaný“ už v rozpočte č.1, keďže ak sa už pri obhliadke diela vedelo, že žiadne obrubníky ani kanalizačné poklopy sa meniť nebudú tak automaticky by mali z rozpočtu č.1 vypadnúť položky č. (2,7,8,9,10, 11,12,13) a takisto už vo finálnom upravenom rozpočte č.2 sú zbytočne zarátané položky :

č.2 – keďže ja osobne som si fyzicky obišiel celé parkovisko nenašiel som nikde 50 ks obrubníkov, ktoré by boli vytrhané a nanovo osadené, takže položka navyše

č.14 – tiež sa vzťahuje k neosadeným obrubníkom, ale 50 m rezania, ktoré sa vzťahovalo k obrubníkom zostalo zarátané

č.16,17,18 – ako je možné, že v rozpočte č.1 bola podľa jednoduchého vzorca vyrátaná tonáž v množstve 321,793 ton a v rozpočte č.2 im vyšla tonáž pri týchto položkách už na 849,125 ton pri tej istej výmere plochy. Je nemysliteľné, aby jedna firma vstúpila do súťaže s takýmto rozpočtom a menila výsledné tony keď určite dobre vedia vyrátať koľko ton sute vznikne zo 6416 m2 plochy ak sa vyfrézuje asfalt v hrúbke 60 mm už pri obdržaní a prejdení tohto rozpočtu.

Podľa vyjadrenia odborníka hrúbka asfaltu t.j. 100 mm je spochybniteľná nakoľko by mal byť vypracovaný technologický postup, kde budú jasne uvedené mimo iných podrobností aj parametre asfaltu, ďalej malo byť urobené geodetické zameranie po odfrézovaní a geodetické zameranie po uložení asfaltovej zmesi. S tonami sa nenarába v rozpočte pokiaľ idú z tej istej plochy, čo je v tomto prípade nepopierateľné a prečo vôbec niekto manipuloval s tonami? A na záver by bolo dobré podľa tvrdenia odborníka predložiť tieto podklady – výsledky skúšok asfaltových zmesí, geodetické zameranie po odfrézovaní a uložení asfaltu, počiatočné skúšky typu (PST) a zároveň zistiť ako bola kontrolovaná hrúbka asfaltovej zmesi.

Moje zhrnutie je nasledovné aj keď výsledný efekt za tie peniaze je nepopierateľný (viď. foto dole z portálu Nitralive), síce v priebehu obnovy tohto parkoviska sa robila aj oprava chodníku, kde bola vyčíslená suma tejto opravy na 15 000 EUR s DPH a ešte si treba prirátať náklady na vodorovné dopravné značenie, ktoré tiež nebolo zahrnuté v rozpočte (ktohovie prečo?), takže ďalšie navyše náklady a ako rýchlo bola táto investičná akcia predložená tak o to nedokonalejšie bol vypracovaný či už súťažný rozpočet, alebo upravený rozpočet. Množstvo chybných položiek, prepisovanie jednotkových cien, navyšovanie množstva značí podľa mňa jedno, niekto chcel silou mocou dosiahnuť výslednú sumu diela 215 000 EUR s DPH, tak ako to predniesol primátor na zasadnutí zastupiteľstva, podľa mňa tu nebola vôľa ušetriť peniaze z rozpočtu a spraviť opravu parkoviska v havarijnom stave pre potreby obyvateľov, tu bol vyšší záujem a na otázku aký si budete musieť zodpovedať sami ja to už viem teraz a možno pár jedincov tiež, ale radšej mlčia.

parkovisko-chrenova-atleticky-stadion-17-august-2016_01 parkovisko-chrenova-atleticky-stadion-17-august-2016_02 parkovisko-chrenova-atleticky-stadion-17-august-2016_05 parkovisko-chrenova-atleticky-stadion-17-august-2016_06

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.