Predaj pozemku na Podzámskej ul. – výhodná kúpa, ale pre koho?

Skúsim v krátkosti priblížiť históriu “super výhodného” odpredaja pozemku mesta, ktorý domáci volajú posledná zelená plocha v centre mesta. Budem prikladať odkazy na dokumenty a skúsim spraviť krátky súhrn. Dňa 17.10.2013 bol do Mestského Zastupiteľstva (ďalej len MsZ) predložený materiál č.1138/2013, ktorého predkladateľ bol primátor Dvonč. Išlo o návrh na odpredaj časti pozemku parc. č. 222/1, k.ú. Nitra, Podzámska ulica. V materiály sa uvádza nasledovné citujem :

V priebehu roku 2013 boli na odbor majetku doručené okrem uvedenej žiadosti aj iné žiadosti týkajúce sa predmetnej parcely, a to:

a) Mgr. Jakub Polák, Kasalova 31, Nitra požiadal o zámenu uvedenej časti pozemku za pozemky v jeho vlastníctve – materiál bol prerokovaný na zasadnutí MZ v Nitre dňa 12.09.2013, ktoré zámer predmetnej zámeny neschválilo,

b) spoločnosť MEDIS Nitra, spol. s.r.o., so sídlom Pri Dobrotke 659/84, Nitra – Dražovce, požiadala o odkúpenie časti o výmere cca 2140 m2 z predmetného pozemku, pričom následne svoj zámer o odkúpenie stiahla – ukončené.

c) Boris Hinca, bytom Podzámska 43, Nitra, požiadal o odkúpenie časti o výmere cca 2000 m2 z predmetného pozemku, a to za účelom výstavby bytového domu s tromi nadzemnými podlažiami a do zeme polozapusteným garážovým státím a zatraktívnenie celého okolia výsadbou zelene,

d) Ing. Juraj Polák, bytom Kasalova 31, Nitra, požiadal o prenájom časti o výmere cca 1499 m2 z predmetného pozemku, za účelom organizovania kultúrnospoločenských podujatí určených pre širokú verejnosť – dňa 27.09.2013 primátor mesta Nitra neschválil zámer prenájmu uvedenej nehnuteľnosti.

Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí schválilo odpredaj pozemku formou verejno obchodnej súťaže. Po tomto zasadnutí bol predložený na MsÚ v Nitre znalecký posudok č. 240/2013 na tento pozemok vypracovaný dňa 27.11.2013 spol. Stavmax – Ľubomír Drgo, kde bola cena pozemku určený týmto znaleckým posudkom na sumu 204.000 EUR (bez DPH). Cena za 1 m2 predstavuje hodnotu vo výške 103,09 EUR (bez DPH), čo je suma stanovená ako minimálna cenová ponuka za 1 m2, ku ktorej bude prirátaná DPH.
Dňa 12.12.2013 bol predložený do MsZ nový materiál pod č. 1224/2013 pod názvom “Návrh súťažných podmienok pre vypracovanie súťažného návrhu do obchodnej verejnej súťaže: „Odpredaj novovytvoreného pozemku reg. „C“ KN parc. č. 222/6 – ostatná plocha o výmere 1979 m2 odčleneného geometrickým plánom č. 90/2013 zo dňa 20.11.2013, z pozemku parc č. 222/1 – ostatná plocha o výmere 18 853 m2, k.ú. Nitra, Podzámska ulica“, ktorý bol zastupiteľstvom schválený.
Dňa 5.2.2014 sa uskutočnilo vyhodnotenie obchodnej súťaže z ktorej prikladám zápisnicu, kde komisia otvorila jednu jedinú ponuku od spol. Boris Hinca BH Real a skonštatovala, že uchádzač splnil súťažné požiadavky a ponúkol cenu 104 EUR za 1 m2 (pričom minimálna cena bola 103,09 EUR za 1 m2) čo pri celkovej výmere predstavuje sumu 205 816 EUR za celý pozemok (pričom minimálna cena bola 204.000 EUR). Veľmi zaujímavá je poznámka uvedená v zápisnici od výberovej komisie citujem :

Súťažná komisia nezaujala k vyhodnoteniu obchodnej verejnej súťaže žiadne stanovisko a nevydala odporučenie na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Upozornila na skutočnosť, že do súťaže sa prihlásil len jeden navrhovateľ a hoci ponúkol vyššiu cenu než bolo stanovené v súťažných podmienkach, uvedená cena je nízka. Jedná sa o poslednú zelenú plochu v uvedenej lokalite a hoci územný plán mesta Nitra umožňuje jeho zastavanie bolo by v záujme občanov mesta Nitra zachovať túto zelenú plochu. Súťažná komisia poukázala možnosť zrušiť obchodno verejnú súťaž v zmysle bodu 18, súťažných podmienok, nakoľko vyhlasovateľ si vyhradil právo obchodno verejnú súťaž zrušiť.

Dňa 6.2.2013 bol primátor požiadaný o vyjadrenie, keďže viacerí členovia súťažnej komisie navrhli obchodnú verejnú súťaž zrušiť a v zmysle VZN č.22/2009 je oprávnený OVS zrušiť len primátor mesta. Žiadosť o vyjadrenie aj s rozhodnutím primátora prikladám tu.
Po prečítaní odpovede, ktorú primátor podpísal v tomto prípade je úplne jasné koho záujmy hájil a o čo vlastne v tomto prípade išlo. Ak niekto vysúťaží lukratívny pozemok v centre mesta za cenu, ktorá sa len minimálne líšila od ceny znaleckého posudku, samotná súťažná komisia navrhla súťaž zrušiť aj z dôvodu, že bol jediný súťažiaci a cena sa im zdala nevýhodná pre mesto a primátor bez mihnutia oka aj napriek týmto faktom podpíše vyjadrenie, že NESÚHLASÍ SO ZRUŠENÍM SÚŤAŽE a podpíše zmluvu so spoločnosťou Boris Hinca BH Real, tam si každý inteligentný obyvateľ Nitry dá dve a dve dohromady a vyjde mu ako primátor Dvonč háji záujmy obyvateľov mesta a hospodári s majetkom.

Na záver tohto článku ďakujem jednému jedinému poslancovi, ktorý mi poslal ako občanovi tohto mesta, ktorý sa zaujíma o dianie v ňom všetky podklady (mimo znaleckého posudku), ktoré boli použité v tomto článku, pretože všetky podklady boli zaslané súčasným poslancom MsZ v Nitre na emaily dňa 20.12.2017.
Je otázka, prečo nikto z nich nemal odvahu o tomto informovať svojich voličov a ďalšia otázka prečo nikto zo súťažnej komisie verejne neprezentoval tento postup primátora cez médiá, alebo informoval verejnosť menovite p. Vančo, p.Štefek, p. Kolenčíková, p.Slíž, p.Gavalovič, p. Juhás? Treba nám v Nitre takýchto poslancov a primátora? Voľba je samozrejme aj tento rok na obyvateľoch mesta.

Podnikateľ Boris Hinca, ktorý mestský pozemok napokon odkúpil, ho však neskôr predal a novými vlastníkmi sa stali Miroslav Kepák spolu s Petrou Kepákovou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.