VOLEBNÝ PROGRAM 2018

1. Otvorená samospráva :
Budem iniciovať balík opatrení, ktorým sa zavedie systém otvorenej samosprávy pre všetkých občanov hlavne  zverejňovanie dokumentov, kde má občan podrobný prehľad a informácie o dianí na MsÚ a nakladania z verejnými financiami mesta (zápisnice z komisií MsZ, VMČ, komplet podklady k obchodným súťažiam aj so zápisnicami z výberových komisií), čím sa eliminujú problémy so zverejňovanými informáciami a sprehľadní sa agenda pre občana.

2. Oživenie života v meste :
Chcem presadzovať aj vlastným pričinením podporu nových kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rámci celého mesta, vyvíjať iniciatívy pre oživenie pešej zóny, centra mesta a mestských častí za pomoci aktívnych neziskových organizácií, ktoré majú záujem oživiť mesto Nitra.

3. Obnova miestnych komunikácií v rukách mesta :
Presadzovať v rámci strediska mestských služieb navýšenie technickej vybavenosti, odborného a pracovného personálu z dôvodu vykonávania väčšieho objemu prác vlastnými kapacitami pri dodržaní kvality na opravách miestnych komunikácií čím sa budú šetriť financie z mestského rozpočtu pretože súvislé opravy a drobné opravy komunikácií bude mesto vykonávať vo vlastnej réžii a vlastnými zamestnancami.

4. Čistota mesta :
Ako poslanec by som chcel iniciovať opatrenia, ktoré by výrazne zlepšili kvalitu čistenia miestnych komunikácií počas celého roka s dôslednou kontrolou nad vykonanými prácami a s dôrazom na zodpovednosť. Presadzovanie zmien v kvalite, rozsahu a zodpovednosti za práce v rámci čistenia miestnych komunikácií a verejných priestranstiev počas celého roka hlavne v pláne zimnej údržby. Navýšenie počtu malých smetných nádob vo frekventovaných mestských častiach.

5. Zefektívnenie práce MsP :
Presadzovať navýšenie počtu hliadok MsP v problémových mestských častiach. Zefektívnenie práce MsP v prospech občanov mesta Nitry, zlepšenie spolupráce a komunikácie s občanmi , flexibilnejší prístup k podnetom obyvateľov s presadením navýšenia počtu príslušníkov MsP , prerozdelenie hliadok v rámci svojho rajónu z dôvodu, aby obyvatelia poznali prideleného príslušníka, alebo hliadku vo svojom obvode a mohli ho kedykoľvek s dôverou upozorniť na prípadný podnet.
MsP nemá slúžiť prioritne na plnenie mestskej “kasy”, ale má v prvom rade dohliadať na verejný poriadok a bezpečnosť obyvateľov.

6. Podpora budovania, údržby a revitalizácie zelených plôch a detských ihrísk:
Podporiť budovanie, údržbu a revitalizáciu zelených plôch a detských ihrísk cez projekty súvisiace so životným prostredím a zlepšením verejného priestoru, prípadne formou participatívneho rozpočtu, samozrejmosťou je pomoc a konzultácia s pracovníkmi MsÚ za účasti poslanca príslušnej mestskej časti, či samotná finančná pomoc mesta s budovaním ihrísk pre mladých ľudí. Participatívny rozpočet upriamiť na projekty so zapojením obyvateľov.

7. Podpora občianskych aktivít :
Budem presadzovať a iniciovať opatrenia na zníženie poplatkov za organizovanie občianskych podujatí (blšáky, burzy, zbierky v mestských častiach) a podporu zo strany mesta v rámci využívania mestských objektov a verejných priestranstiev na tieto aktivity pre občanov, ktoré majú slúžiť na podporu sociálne slabších obyvateľov. Navrhnúť a podporiť, aby mesto Nitra pomáhalo technicky, prípadne inými formami neziskovým organizáciám pri organizovaní podujatí, ktoré majú slúžiť na zlepšenie a oživenie kultúrno spoločenského života obyvateľov, alebo športovú a charitatívnu činnosť.

8. Informovanosť občanov :
Chcem aktívne komunikovať s občanmi a informovať ich o riešení pripomienok, návrhov a podnetov cez osobné stretnutia, sociálne siete, web, či diskusie, prípadne osobnou účasťou na domových schôdzach. Pri investičných návrhoch v mestskej časti aktívne zapájať verejnosť do diskusie a informovať obyvateľov v potrebnom rozsahu dostupnými prostriedkami a formami.

9. Statická doprava a parkovanie :
Odborne a systematicky riešiť statickú dopravu,  parkovanie a rozvoj dopravnej infraštruktúry v meste, zapojiť do návrhov aj odbornú verejnosť a zohľadniť požiadavky obyvateľov v súlade s technickými možnosťami jednotlivých častí. Iniciovať vypracovanie projektu a finančné zhodnotenie výstavby garážových domov v mestských častiach z rozpočtu mesta a podporiť prevádzku systému rezidentského parkovania s ohľadom na zvýhodnenie rezidentov.   

10. Starostlivosť o detské ihriská :
Presadzovať oplotenie väčšiny plnohodnotných detských ihrísk. Taktiež v rámci passportu detských ihrísk definovať ihriská a hracie plochy, ktoré budú zrevitalizované, doplnené o hracie prvky a pravidelne udržiavané, prípadne kde je možné vybudovať nové detské ihriská a oddychové zóny. Informovať o návrhoch obyvateľov príslušnej mestskej časti.

11. Investičné akcie :
Presadzovať výrazné navýšenie financií pre jednotlivé mestské časti so systematickým prístupom pri návrhoch na ich realizáciu. Prihliadať na dôležitosť a potrebnosť, taktiež na čo najväčší prínos pre obyvateľov dotknutej mestskej časti.

12. Znižovanie dopravnej zaťaženosti mesta :
Podporiť budovanie chýbajúcich komunikácií a cyklotrás.